18. září 2009

Prezident republiky jmenoval nové profesory

Na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenoval prezident republiky Václav Klaus 18. září 2009 celkem 104 profesorů. Novým profesorům Univerzity Karlovy jsme položili následující otázky:

Mohl/a byste nám prozradit, jaké povolání jste si představoval/a, že budete vykonávat, když jste chodil/a do základní školy, a co nakonec rozhodlo o Vaší volbě?

Vybavíte si okamžik, kdy Vám vědecká činnost přinesla největší radost?

Za posledních dvacet let se věda hodně změnila. Jaký vývoj předpokládáte ve Vašem oboru v následující deseti letech?

Ve svém projevu u příležitosti jmenování profesorů v říjnu 2008 ministr školství zmínil: „Akademický svět bývá někdy stereotypně vnímán jako centrum potenciálního odporu vůči stávajícímu společenskému uspořádání“. Jaké kroky byste doporučil/a budoucímu ministrovi školství?


Prof. Miroslav Bárta, Dr.

FF - obor egyptologie

Prof. Miroslav Bárta je předním českým egyptologem a archeologem. Věnuje se zpracování a komplexnímu vyhodnocování archeologických a epigrafických materiálů z výzkumů, které provádí na pohřebišti velmožů ze Staré říše v Abúsíru.

Dlouho jsem chtěl být lékařem, bavila mě chemie a biologie, nakonec ale zvítězila archeologie a egyptologie, i když léčit lidi je podle mého názoru více uspokojivé, než bojovat s větrnými mlýny při zachraňování něčeho, co stejně postupně mizí a nakonec zanikne. To jsem si uvědomil, když nám ležel syn s poškozenou lebkou v Motole. Poznávání starověku, Bible a světa, který již neexistuje, je ovšem v těsném závěsu… Vždyť kde jinde hledat naše skutečné kořeny?

Pokračování rozhovoru zde


Prof. RNDr. Martin Braniš, CSc.

PřF - obor environmentální vědy

Prof. Braniš vedl více než 10 let Ústav pro životní prostředí PřF UK a je zakladatelem Laboratoře pro studium kvality ovzduší a Laboratoře GIS.

Pominu období, kdy jsem chtěl být kuchařem v nějakém skvělém hotelu nebo restauraci. Tvůrčí práce při přípravě jídel mě fascinovala. Dodnes rád vařím a při vaření vymýšlím. Mou současnou kariéru ale ovlivnila v šesté třídě základní školy četba Brehmova života zvířat, čerstvě vydané "obratlovčí" knihy Dr. Hanzáka a samosebou Hanzelka a Zikmund. Takže jsem se chtěl stát zoologem, nejraději tím cestujícím po světě, a zároveň chránit ohrožené druhy.

Pokračování rozhovoru zde

Prof. MUDr. Markéta Dušková, CSc.

3. LF - obor chirurgické obory

Prof. Markéta Dušková je významnou osobností české plastické chirurgie. Jako první na světě navrhla chirurgický postup, který podle objektivního měření posouvá antropologické parametry profilu obličeje nemocného do škály normálu.

Rozhodovala jsem se mezi architekturou a medicínou, nakonec to byl příklad nesmírné píle, zodpovědnosti a profesní dokonalosti mé matky, prof. MUDr. Anny Fadrhoncové, DrSc., který mne přivedl na medicínu.

Nicméně tvůrčí duch mne neopustil při volbě specializace.

Pokračování rozhovoru zde

Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.

LFPL - obor chirurgie

Prof. Alexander Ferko je přední osobností v oboru chirurgie a jeho vědeckovýzkumná činnost je zaměřena především na oblast hepatobiliární chirurgie.

V průběhu studia na gymnáziu jsem se ubíral spíše humanitním směrem, chtěl jsem studovat Lesnickou vysokou školu, což mi táta, jako fořt, zakazoval a mé definitivní rozhodnutí vyznělo pro Veterinární vysokou školu. V posledním momentě jsem se, jistou shodou událostí, rozhodl pro medicínu a studium v Hradci Králové.

Pokračování rozhovoru zde

Prof. MUDr. Milan Holeček, DrSc.

LF HK - obor lékařská fyziologie

Hlavní náplní vědecké práce prof. Milana Holečka je metabolismus a jeho změny za fyziologických a patologických stavů např. při hladovění, sepsi, poruchách jater a ledvin. Po řadu let se významně podílel na studiu možností ovlivnění regenerace poškozené jaterní tkáně. V současné době se zabývá patogenezí a možnostmi  ovlivnění proteinové bilance u proteokatabolických stavů.

Nepamatuji se, že bych měl jasnou představu o mém budoucím povolání. Vždy mne však zajímaly přírodovědné obory, zejména biologie živočichů a chemie. O studiu medicíny zřejmě rozhodla možnost studovat v místě mého bydliště, tedy v Hradci Králové.

Pokračování rozhovoru zdeProf. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.

3. LF - obor psychiatrie

Prof. Jiří Horáček je bez nadsázky nejfundovanějším českým výzkumníkem v oboru psychiatrie. Jeho vědecká práce představuje významný přínos k řešení zásadních otázek biologické psychiatrie, zejména glutamátergní hypotézy schizofrenie, ale i k řešení praktických otázek diagnostiky. Prof. Horáček se navíc věnuje genetice duševních poruch a počítačovým i animálním modelům poruch vnímání, myšlení a chování.

Od základní školy jsem si přál studovat biologii. V období dospívání mne začala také zajímat evropská filozofie a pohrával jsme si s představou, že se jí budu věnovat i profesionálně. Dnes vím, že tento zájem byl dán zvýšenou aktivitou dopaminu, ke které dochází v dospívání. Dopamin je neuromediátor, který se v mozku mimo jiné podílí na míře intenzity prožívání významu znaků, kterými k nám promlouvá  svět...(úsměv). Volbu nakonec jednoduše rozhodla politická situace v období normalizace. „Kádrové“ požadavky pro přijetí na některé lékařské fakulty byly tenkrát menší nežli pro filozofickou nebo přírodovědeckou fakultu. Volby nelituji, protože psychiatrie mi umožňuje hezky spojovat všechny mé zájmy.    

Pokračování rozhovoru zde

Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

FaF - obor farmaceutická chemie

Prof. Alexandr Hrabálek je v současné době děkanem Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Jeho vědecká činnost je zaměřena především na komplexní studium látek, ovlivňujících bariérové vlastnosti kůže. O významu jedné z látek, kterou vyvinul, transkarbamu 12, svědčí zejména její uvádění do praxe i zlatá medaile udělená na světové přehlídce patentů a vynálezů (Eureka 97) v Bruselu.

Prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.

PřF - obor biochemie

Práce prof. Hudečka přinášejí základní poznatky o struktuře a fungování některých významných biomolekul, zejména některých cytochromů P450. K významným výsledkům dospěl i použitím resonanční Ramanovy spektroskopie pro tyto účely. Jeho práce ukazují, jak lze teoretické poznatky aplikovat na řešení praktických problémů metabolismu látek znečišťujících životní prostředí i karcinogenů.

Zpočátku jsem chtěl být kuchařem na zaoceánské lodi, ale už asi od druhé třídy jsem se - pod vlivem studia atlasu hub - rozhodl stát se přírodovědcem. Svůj zájem o biologii jsem postupně prohluboval a po přechodu na střední školu jsem se nakonec přiklonil spíše k chemii. Rozhodující vliv na mne měli vynikající učitelé - nejprve biologie na základní škole, později chemie na gymnáziu.

Pokračování rozhovoru zdeProf. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D.

LFHK - obor oční lékařství

Prof. Naďa Jirásková je přední specialistkou na mikrochirurgii, onemocnění povrchu a předního segmentu oka a neurooftalmologii. Dlouhodobě spolupracuje na výzkumu klinických vlastností nových typů čoček a zavádění nových chirurgických technik. Jako první v ČR začala implantovat umělé rohovky AlphaCor.

V době studia na základní i střední škole jsem se úspěšně účastnila všech matematických a fyzikálních olympiád a docela vážně uvažovala o tom, že se budu těmto oborům věnovat. Na tom, že jsem se nakonec rozhodla studovat medicínu, má asi největší zásluhu moje maminka, která má panický strach z lékařů, a tak chtěla, aby byl na světě alespoň jeden doktor, kterého se nemusí bát.  

Pokračování rozhovoru zde


Prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.

2. LF - obor chirurgie

Prof. Mojmír Kasalický, CSc., je vysoce ceněným specialistou v oblasti chirurgické léčby obezity a ostatní miniinvazivní chirurgie. Na tomto poli publikoval řadu zásadních poznatků jak v českých, tak i v prestižních mezinárodních vědeckých časopisech.


Již od 4. třídy ZDŠ jsem uvažoval o povolání lékaře. Tehdy jsem si jistě nedovedl představit, co toto povolání obnáší, ale postupně jsem k tomuto cíli směřoval.

Pokračování rozhovoru zde

Prof. MUDr. Martin Matějovič, CSc.

LFPL - obor vnitřní nemoci

Prof. Martin Matějovič je uznávanou vědeckou osobností v oblasti problematiky kriticky nemocných pacientů ve vnitřním lékařství. Prioritními oblastmi výzkumu je patofyziologie a léčba akutního selhání funkce životně důležitých orgánů.


Představy byly velmi pestré a velmi proměnlivé. Dlouho byla hlavním favoritem veterinární medicína a důvodem byla láska k jezdectví a koním všeobecně. Varování otce–lékaře a zkušenosti veterináře s tehdejšími praktikami („místo léčit koně půjdeš léčit třeba včely, a to tam, kam ti určí“) nakonec zvítězily.

Pokračování rozhovoru zde

Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc.

MFF - obor matematika - matematická analýza

Oborem vědeckého zájmu prof. Luboše Picka je oblast prostorů funkcí, což je velmi důležitá disciplína funkcionální analýzy, která se zejména v posledních třiceti letech dynamicky rozvíjí a která má aplikace v široké škále oblastí matematické analýzy, aplikované matematiky, matematické fyziky a v dalších oborech.

Asi patřím k té šťastné menšině lidí, kteří od úplného malička vědí, čím by chtěli jednou být. V mém případě bylo jasné už asi tak od dvou let, že to musí být počty. I když je pravda, že jsem jednou (konkrétně v šesté třídě základní školy) dostal z matematiky dvojku na vysvědčení. To bylo proto, že paní učitelka trvala na vytahování geometrických obrazců tužkou č. 2, což se mně nikdy nepodařilo provést s požadovanou přesností. Pro mne byl geometrický problém vyřešen náčrtkem, ale to se tehdy nepočítalo.

Pokračování rozhovoru zde


Prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.

PřF - obor ekologie

Prof. Petr Pyšek je zcela výjimečnou vědeckou osobností české ekologické biologie a jeho práce dosáhla širokého uznání ve světovém měřítku. Stal se vůdčí osobností současného výzkumu synantropní vegetace a invazních druhů se široce pojatou aplikací do problematiky ohrožených druhů a vývoje krajiny.


Prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc.

MFF - obor matematika - algebra a teorie čísel

Vědecká práce prof. Jana Trlifaje má těžiště v moderní algebře s přesahem do matematické logiky. V této oblasti publikoval jednu monografii a přes 60 původních vědeckých prací, které byly citovány ve více než 400 publikacích.

Matematika mne bavila už na základní škole. Měl jsem to štěstí, že jsem chodil do jedné z prvních ZŠ s experimentální výukou matematiky u nás, na Lyčkově náměstí v Praze (tento experiment byl ovšem po roce 1968 brzy ukončen). Na gymnáziu jsem uvažoval i o studiu fyziky (můj otec byl známým jaderným fyzikem), nakonec jsem si vybral matematiku na MFF UK. Na výběr algebry jako mojí užší specializace měl vliv studentský seminář vedený na MFF UK docenty Hedrlínem a Goralčíkem. Z politických důvodů jsem se ale matematice mohl plně věnovat až po roce 1989, v letech 1981-90 jsem pracoval jako programátor.        

Pokračování rozhovoru zde

Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

1. LF - obor hematoonkologie

Prof. Marek Trněný je respektovanou osobností v rámci české i evropské hematoonkologie. Je dlouholetým pracovníkem I. interní kliniky 1. LF UK v Praze a v současnosti zastává pozici vedoucího transplantačního programu a programu lymfomového.

Vzpomínám si na předškolní věk, kdy mě fascinovali popeláři, na prvém stupni základní školy mě učarovaly  tehdy ještě často jezdící parní  lokomotivy a povolání strojvůdce. V gymnazijním věku, na konci sedmdesátých let, jsem si hrál s myšlenkou studovat filozofii, respektive teologii, ale zároveň jsem již začal pracovat v laboratoři, a to spolu s vědomím možnosti skloubení určitého pohledu na svět s pomocí člověku,  nezávislosti povolání lékaře, mě nakonec vedlo ke studiu medicíny.

Pokračování rozhovoru zde

Prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A.

FF - obor teorie literatury

Prof. Josef Vojvodík začal od roku 2005 působit v novém oddělení obecné a srovnávací literatury (komparatistiky).

Přesunem do českého pedagogického prostředí a českého vědeckého diskursu dostala jeho práce nové impulsy. Plně se uplatnila jeho schopnost systematizovat v duchu interdisciplinárních studií křížení literárněvědných přístupů k textu s teorií psychologickou, psychoanalytickou i psychiatrickou. V roce 2006 vyšla jeho zásadní monografie Imagines corporis: Tělo v české moderně a avantgardě (Host 2006). Tato kniha i řada dalších statí, vystoupení, studií a článků měly velký ohlas a znamenají nejen v českém kontextu významný posun v historické a teoretické reflexi české a středoevropské modernity.


Prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc.

MFF - obor astronomie a astrofyzika

Příspěvky prof. Davida Vokrouhlického týkající se pohybu asteroidů a změn drah vlivem jejich tepelného záření, Jarkovského efekt, jsou jedním z velkých přínosů vědeckých pracovníků z České republiky nebeské mechanice za posledních několik let. Prof. Vokrouhlický dosáhl vynikajících výsledků jak v kosmické geodézii, relativistické astrofyzice a nebeské mechanice, tak i v dynamice a fyzice planetární soustavy. Jeho vědecko-výzkumný přínos k těmto oborům je na světové úrovni.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.